Kalendář akcí

Lajkněte nás!

Uživatelské menu

Kategorie: Novinky, O nás

Struktura a chod oddílu

Jak to vlastně v tomto oddíle funguje? Kdo za co může?

Oddílové funkce:

 • Vůdce oddílu (věk 18+, vůdcovská zkouška, zdravotnický kurz) - Zodpovídá za bezproblémový chod oddílů a koordinaci všech osob, podílejících se na jeho chodu. Svolává oddílové rady, jmenuje osoby do funkcí a zbavuje je jich. Udává výchovný a metodický směr výchovy dětí v oddíle a zastupuje oddíl v rámci střediska. Je nápomocný při řešení nesnází a posyktuje pomocnou ruku při aktivitách ostatních členů oddílové rady. 
 • Zástupce vůdce oddílu (věk 18+, čekatelská zkouška, zdravotnický kurz) - Je připraven zastoupit vůdce oddílu ve všech jeho povinnostech a je mu pomocnou rukou při plnění jeho funkce. 
 • Rádce družiny (věk 15+, alespoň rádcovský kurz či zdravotnický kurz) - Zajišťuje řádný chod všech družinových schůzek a po dobu schůzky a rámci předem schválených pravidel plně odpovídá za bezpečnost na ní. O chodu schůzek průběžne informuje oddílového rádce nejen pomocí poschůzkového formuláře. Může připravovat družinové akce, které smí samostatné vést (do délky 8 hodin). 
  • Otázky po každé chůzce: 
   • Je klubovna řádně uklizena a zamčena?
   • Jsou děti řádně předány rodičům?
   • Vyplnil jsem Poschůzkáč?!
 • Správce klubovny - Má na starosti údržbu objektu klubovny a přihlehlého sadu. Dohlíží tedy zejména na pořádek v klubovně, její odpovídající stav, stavy plynové bomby, baterie, pitné vody a toalety. Dále dohlíží na plnění smlouvy - tedy včasné sekání trávy a česání plodů. Není jeho povinností, toto vše oddřít sám, ale donutit a organizovat ostatní, aby se na těchto činnostech podíleli a komunikovat v těchto záležitostech s majiteli.
  • Otázky na konci každého týdne (nejišťuj vždy sám, ptej se ostatních):
   • Je v klubovně uklizeno?
   • Svítí světlo dobře? Je dost plynu v bombě?
   • Je pitná voda? Není plnej záchod?
   • Co tráva - není vysoká? A ovoce v sadě?
   • Nějké další novinky kolem klubovny?
 • Hospodář oddílu - Vyzná se v základech hospodaření a vedení peněžního deníku. Spravuje oddílovou pokladu a čas od času komunikuje se střediskovou hospodářkou. Má na starosti každoroční registrace členů. 
  • Otázky na každé oddílovce:
   • Má někdo účty k proplacení?
   • Víte, kolik má oddíl na účtě? (nevíme, tak ná mto řekneš)
   • Proč ještě XX nezaplatil registraci? (platbu registrací provádíme do konce října)
 • Oddílový právník - Poskytuje oddílu poradenství v právních záležitostech a je nápomocen při jejich řešení. 
 • Oddílový rádce - Dohlíží na plnění ročního plánu družin. Nutí rádce vyplňovat včas poschůzkový dotazník a koordinuje případné záskoky s vedením družinových schůzek. Má na starosti výběr přihlášek nových členů a jejich zápis do systému skautIS. 
  • Otázky na konci každého týdne (nejišťuj vždy sám, ptej se ostatních):
   • Vyplnili všichni rádcové poschůzkáče?
   • Jak na tom byly družiny s programem a účastí? (koukni do těch poschůzkáčů)
   • Vzal jsem k sobě všechny nové přihlášky? Dal jsem je do desek? Zapsal jsem je do tabulky?
   • Jsou veřešené osoby k vedení schůzek na příští týden?
 • Akcionář - Připravuje oddílové akce. Nemusí je celé připravovat sám, ale zodpovídá za jejich průběh a skvělost. Koordinuje data oddílových akcí s akcemi střediskovými.
 • Střediskový zpravodaj - Člen střediska Sojčáci, který na oddílových radách řeší věci týkající se střediska. Taktéž z povzdálí dohlíží na chod oddílu a jeho směřování v duchu směřování celého střediska a je připraven poskytnout radu a pohled "z venčí".
 • Průserář - Je připraven být ku pomoci se vším, co se neočekávaně pokazí. 

Oddílová rada:

Každý člen oddílu, který dosáhl věku 15 let má právo účastnit se oddílových rad, hlasovat na nich, předkládat návrhy a být zvolen do kterékoliv z výše uvedených funkcí, pakliže je k jejímu výkonu patřičně způsobilý. Oddílová rada se schází nepravidelně jednou za dva měsíce a probírá vešekré záležitosti týkající se chodu oddílu. Závěry ze svých jednání zveřejňuje ve veřejně přístupných zápisech. Na oddílovou radu může být kromě řádných členů přizván kdokoliv, kdo má k projednávaným bodům co říci. Tyto osoby mají statut hosta, mohou předkládat návrhy, nemají však hlasovací právo.

Typy členství:

 • Řádné členství - Člen je registrován v organizaci Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s., 2. koedukovaný oddíl Omnia Děčín. Tzn., zde vyplnil řádnou přihlášku, je takto veden v systému skautIS a platí v tomto středisku řádné registrační poplatky. Platí pro něj tedy všechna práva a povinnosti řádného člena oddílu, odpovídající jeho věku.
 • Hostující členství - Člen je řádně registrován v jiné ZOJ Junáka a v našem středisku (resp. oddíle) vyplnil pouze přihláčku hostujícícho člena. Může vykonávat jakoukoliv oddílovou funkci a v rámci této funkce má plná práva a povinnosti. Výkon této funkce však nesmí tohoto člena omezovat v plnění povinností u domovského oddílu, který má v "nároku na čas člena" vždy prioritu.
 • Odborný spolupracovník - Člen vypomáhá oddílu s konkrétním úkolem, k němuž je řádně způsobilý (ať už členstvím v Junáku, jiné podobné organizaci či profesně). 
 • Oddílová dobrá duše - Člen vypomáhá oddílu, převážně fyzicky, bez odbornější kvalifikace a bez nároku na práva či povinnosti člena oddílu.

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.